خدمات حساب حسابهاي من در يک نگاه: جهت مشاهده ي اطلاعات کلي از ليست تمامي حسابهاي سپرده مي توان از اين منو استفاده کرد. اين ليست شامل اطلاعات شماره حساب هاي سپرده و نام صاحبان حساب، نوع حساب، موجودي،
آخرین ارسال های انجمن

خدمات اینترنت بانک پست بانک

خدمات حساب

حسابهاي من در يک نگاه:

جهت مشاهده ي اطلاعات کلي از ليست تمامي حسابهاي سپرده مي توان از اين منو استفاده کرد. اين ليست شامل اطلاعات شماره حساب هاي سپرده و نام صاحبان حساب، نوع حساب، موجودي، مبلغ مسدودي، نوع ارز و نام شعبه مي باشد. جهت مشاهده صورتحساب يک ماه اخير مي توانيد برروي شماره حساب مورد نظر کليک نماييد. همچنين براي مشاهده گزارش به فرمت pdf و يا excel مي توان از آيکون هاي موجود در بالاي ليست مربوطه بهره برد.

 

صورت حساب سپرده ها:

جهت مشاهده ي ليست حسابهاي سپرده ها، ابتدا صورت حساب مورد نظر را انتخاب کرده، بعد از انتخاب بازه ي تاريخي مورد نظر کليد تاييد را بزنيد ليست صورت حساب سپرده ي مورد نظر قابل مشاهده مي باشد.توجه داشته باشيد تاريخ شروع صورتحساب از زمان دلخواه شما مي باشد ولي تنها در بازه سه ماهه (تا سه ماه بعد از آن) قابل مشاهده است. اين ليست شامل شرحي از حساب سپرده، تاريخ و مقادير برداشت و واريز و مانده مي باشد. ضمنا براي مشاهده گزارش به فرمت pdf و يا excel مي توان از آيکون هاي موجود در بالاي ليست استفاده کرد.

 

فهرست تسهيلات:

براي نمايش ليست تسهيلات مي توان با انتخاب منوي ليست تسهيلات، اطلاعات مربوط به تمامي تسهيلات کاربر را مشاهده کرد. اين اطلاعات شامل شماره ي وام، نوع تسهيلات، مانده تسهيلات، تعداد اقساط معوق و تعداد اقساط مانده مي باشد. همچنين مي توان با استفاده از آيکون هاي موجود در بالاي ليست، گزارش را به فرمت pdf و يا excel مشاهده کرد.

 

عمليات بانکي

انتقال وجه بين حسابهاي خود:

براي انتقال وجه بين حسابهاي سپرده ي خود مي توان از اين منو استفاده کرد. ابتدا شماره حساب مبدا و مقصد را انتخاب کنيد، سپس با وارد کردن مبلغ به ريال کليد تاييد را بزنيد، در مرحله ي بعد کد ارسال شده توسط سيستم را در قسمت مورد نظر وارد نماييد(اين کد، يک کد امنيتي است که توسط سيستم sms يا email به کاربر ارسال ميگردد) . سپس با زدن کليد تاييد انتقال وجه انجام مي شود. جهت پيگيري عمليات انتقال مي توانيد از کد پيگيري استفاده کنيد.

 

انتقال وجه به حساب ديگران:

 

جهت انتقال وجه بين حسابهاي سپرده ي ديگران مي توان از اين منو استفاده کرد. ابتدا شماره حساب مبدا را انتخاب کنيد، سپس با وارد کردن شماره حساب مقصد و مبلغ به ريال کليد تاييد را بزنيد، در مرحله ي بعد کد ارسال شده توسط سيستم را در قسمت مورد نظر وارد نماييد(اين کد، يک کد امنيتي است که توسط سيستم sms يا email به کاربر ارسال ميگردد) . سپس با زدن کليد تاييد انتقال وجه انجام مي شود. جهت پيگيري عمليات انتقال مي توانيد از کد پيگيري استفاده کنيد.

عمليات انتقال وجه مستمر:

جهت انجام عمليات انتقال وجه مستمر، مي توان از اين منو بهره برد(لازم به ذکر است شما ميتوانيد حداکثر تا تاريخ دو سال آينده را برنامه ريزي نماييد). پس از انتخاب حساب مبدا، شماره حساب مقصد را وارد کرده سپس ارز انتقال را انتخاب نماييد. در ادامه مبلغ انتقال، شرح حساب مبدا و مقصد را وارد کنيد. سپس دوره ي انتقال را وارد نماييد، به طور مثال هر ۲ ماه ۱ بار اين انتقال وجه را مستمرأ هر ۲ ماه ۱ بار انجام خواهد داد البته با در نظر گرفتن تاريخ و زمان شروع که وارد کردن اين فيلدها نيز ضروري مي باشد.

گزارش عمليات انتقال وجه مستمر:

با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد ليستي از عمليات انتقال وجه مستمر خود را مشاهده نماييد. هر رديف از اين ليست شامل حساب مبدا و مقصد، مبدا انتقال، دوره ي انتقال، تاريخ شروع انتقال، مشاهده جزئيات و حذف مي باشد. با انتخاب گزينه ي مشاهده جزئيات شاهد ريز عمليات انتقال مربوطه در تاريخ هاي مختلف خواهيد بود. همچنين با انتخاب گزينه ي خذف مي توانيد عمليات مربوطه را از ليست عمليات انتقال وجه مستمر خود به طور کامل حذف نماييد.

پرداخت قبض:

براي انجام عمليات پرداخت قبض ابتدا شناسه ي قبض و شناسه ي پرداخت را وارد کرده سپس با انتخاب شماره ي حساب مورد نظر کليد تاييد را بزنيد.

پرداخت اقساط:

براي انجام عمليات پرداخت قسط ابتدا شماره تسهيلات را بدون در نظر گرفتن مميز وارد نماييد. سپس با انتخاب شماره ي حسابي که مي خواهيد پرداخت از آن حساب انجام شود کليد تاييد را بزنيد.

عمليات بين بانکي

درخواست حواله ي بين بانکي:

جهت انجام عمليات درخواست حواله بين بانکي ابتدا بانک مقصد و شماره حساب را انتخاب نماييد سپس مبلغ را به ريال وارد کنيد وارد کردن فيلد شماره شبا اختياري مي باشد. در ادامه مشخصات گيرنده را وارد نماييد . اين اطلاعات شامل شماره حساب، کد شعبه گيرنده،نام و نام خانوادگي، کد ملي، کد پستي و تلفن مي باشد. جهت وارد کردن توضيحات بيشتر آن را در فيلد شرح وارد کنيد سپس کليد ذخيره را بزنيد.

گزارش درخواست هاي حواله بين بانکي:

با استفاده از اين منو مي توان گزارش تمامي درخواستهاي حواله بين بانکي را مشاهده کرد. اين گزارش شامل شماره حساب، مبلغ به ريال، نام بانک مقصد، کد شعبه گيرنده، شماره حساب مقصد، نام و نام خانوادگي گيرنده مي باشد. ضمنا براي مشاهده گزارش با فرمت pdf مي توان از آيکون موجود در بالاي ليست استفاده نمود.

خدمات چک

مسدود کردن برگ چک:

جهت انجام عمليات مسدود کردن چند برگ چک، ابتدا شماره حساب را انتخاب نماييد، سپس شماره شروع چک و تعداد چک را وارد کنيد. در ادامه دليل مسدودي را انتخاب کرده و توضيحات بيشتر را در فيلد شرح وارد نماييد، سپس در صورت موافقت با شروط ذکر شده کليد تاييد را بزنيد.

گزارش وضعيت چکهاي واگذار شده:

براي مشاهده ي گزارش وضعيت چکهاي واگذار شده، ابتدا شماره حساب را انتخاب نماييد سپس بازه ي تاريخ واگذاري را وارد کرده در ادامه با وارد کردن شماره چک و بازه ها ي مبلغ چک و تاريخ چک نام بانک متعهد و وضعيت چک را انتخاب کرده و کليد نمايش را بزنيد.

ثبت مبلغ چکهاي صادر شده:

براي ثبت مبلغ چکهاي صادر شده ابتدا شماره حساب را انتخاب نماييد سپس شماره سريال چک و مبلغ چک را وارد کرده سپس کليد ذخيره را بزنيد.

خدمات کارت

مسدود کردن کارت:

براي مسدود کردن کارت شماره ي کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس کليد تاييد را بزنيد.

انتقال وجه کارت به کارت:

جهت انجام عمليات انتقال وجه کارت به کارت،ابتدا شماره کارت مبدا را انتخاب کنيد، سپس شماره cvv2(شماره ي ۳ يا ۴ رقمي درج شده در پشت کارت) و رمز دوم و تاريخ انقضاي کارت خود را وارد نماييد در ادامه شماره کارت مقصد و مبلغ انتقالي را وارد نماييد و کليد تاييد را بزنيد.

ابزار

تغيير کلمه عبور:

براي تغيير کلمه عبور ابتدا کلمه عبور فعلي را در فيلد اول وارد کنيد سپس کلمه ي عبور جديد و تکرار آن را در فيلدهاي بعدي وارد کرده و کليد تاييد را بزنيد. ضمنا براي انجام اين کار مي توانيد از صفحه کليد موجود در کنار فيلدها استفاده نماييد.

تغيير نوع تاييديه عمليات:

جهت تغيير نوع تاييديه عمليات کافيست نوع تاييديه عمليات مورد نظر خود را انتخاب کرده و کليد تاييد را بزنيد.

نمايش عملکرد:

براي نمايش عملکرد ابتدا بازه ي تاريخي مورد نظر را انتخاب کنيد(توجه داشته باشيد شما ميتوانيد عملکرد دو ماه اخير خود را مشاهده نماييد در صورت انتخاب تاريخ خارج از اين بازه ي زماني سيستم به طور پيش فرض عملکرد دو ماه اخير را نمايش خواهد داد.) سپس کليد نمايش را بزنيد در صفحه ي گزارش با استفاده از آيکون موجود در بالاي ليست مي توانيد گزارش را با فرمت pdf نيز مشاهده کنيد.

غير فعال کردن سرويس:

جهت غير فعال کردن سرويس، کافيست پس از انتخاب اين منو کليد تاييد را بزنيد. توجه داشته باشيد که در صورت غير فعال کردن سرويس اينترنت بانک، جهت فعال سازي مجدد بايد حضورا به شعبه مراجعه نماييد.

پست بانک ایران ، بانک امروز

لینک ورود

https://ib.pbi24.com/WebSimia/login.htm?cid=49717

جهت ثبت نام به پست بانک مراجعه نمائید.

درباره : پست بانک ایران ,
بازدید : 1292
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 15

برچسب ها : خدمات اینترنت بانک پست بانک , https://ib.postbank.ir/webbank/login/loginPage.action ,
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط اصغر در تاریخ 7 سال پیش و 18:10 دقیقه ارسال شده است

سلام خواهشن تصاویر جدید بزارید خیلی قدیمی هست


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]


قالب وبلاگ